Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozási Tanácsadó Iroda

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KOMPLEX GAZDASÁGI TANÁCSADÓ SZERZŐDÉSHEZ

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, TÁRGYA, HATÁLYA ÉS ELÉRHETŐSÉGE, RUBI CONSULTING KFT. ADATAI, DEFINÍCIÓK:

1.1. Általános szerződési feltételt alkalmazó fél adatai:

Cégnév: Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Rubi Consulting Kft.

Székhely: 1201 Budapest, Ady Endre utca 204.

Telephely és iroda: 1085 Budapest, Üllői út 20. fszt. 7.

Cégjegyzékszám:  01-09-981594

Adószám: 23856273-2-43

1.2. Általános szerződési feltétel tárgya

Jelen Általános szerződési feltétel tartalmazza a Rubi Consulting Kft. által nyújtott komplex vállalkozásfejlesztési és gazdasági tanácsadás szolgáltatás ”Vállalkozásélénkítő Turbo Csomag” Ügyfél általi igénybevételének és a Rubi Consulting Kft. valamint az Ügyfél közötti jogviszony részletes szabályait.

1.3. Általános Szerződési Feltétel elérhetősége

Jelen Általános Szerződési Feltétel elérhető a Rubi Consulting Kft. weboldalán, a www.rubiconsulting.hu oldalon.

1.4. Definíciók:

"Megbízott": Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság.

"Megbízó": Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki/amely a Megbízott szolgáltatását az ÁSZF és az Egyedi Feltételek szerint igénybe veszi.

"Fél": A Megbízott vagy Megbízó önállóan.

"Felek": A Megbízott és Megbízó együttesen.

"ÁSZF": A jelen Általános Szerződési feltételek.

"Egyedi Szerződés" vagy "Megbízás": Megbízott ajánlata vagy megrendelőlap jelen szerződés szerinti elfogadásával létrejött szerződés avagy a Megbízó és Megbízott között létrejött bármely külön megállapodás, avagy szerződés.

"Almegbízott": Megbízott által az ÁSZF vagy Egyedi Szerződés teljesítésében részt vevő személy vagy szervezet, feltéve, hogy nem minősül a Megbízott alkalmazottjának.

"Szolgáltatáscsomag": A Megbízott által, egy szerződés keretében nyújtott több szolgáltatást jelenti. A szolgáltatáscsomag igénybevétele esetén a szolgáltatáscsomagba tartozó szolgáltatások kizárólag együttesen vehetők igénybe és a szolgáltatás oszthatatlannak minősül. 

"Akciós Ajánlat": 

az olyan Egyedi Feltétel, amelyben a Szolgáltatási Csomag tartalma és/vagy annak Megbízási Díja a korábban alkalmazottaktól eltér. 

"Tájékoztató": 

olyan dokumentum, amelyben a Megbízott tájékoztatja a Megbízót (többek között) a 

Szolgáltatási Csomagokról és azon belül a Szolgáltatásokról, Megbízási Díjakról, az Egyedi Feltételekről, Akciós Ajánlatokról, stb. Az ÁSZF időbeli hatálya: az ÁSZF idő

beli hatálya 2014.02.01. napjától kezdődően módosításig, vagy visszavonásig tart. 

II. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TARTALMA

2.1. Megbízott a Megbízó részére adott ajánlattal keresi meg.

2.2. Megbízó és a Megbízott között a komplex vállalkozásfejlesztési és gazdasági tanácsadásra vonatkozó egyedi szerződés a Megbízott ajánlatának (megrendelőlap) értelemszerű kitöltésével és Megbízó általi cégszerű aláírásával, valamint Megbízott részére írásban (postai úton vagy faxon) történő visszaküldésével és a Megbízó által igénybe venni kívánt szolgáltatásra meghatározott szolgáltatási díj Megbízott részére történő megfizetésével jön létre (Egyedi Szerződés vagy Megbízás). Az Egyedi Szerződés létrejöhet a felek között szóban vagy ráutaló magatartással is, valamint a jelen ÁSZF-re történő utalással, továbbá a szolgáltatási díj megfizetésével. 

2.3. Megbízó a jelen ÁSZF rendelkezéseinek és az Egyedi Szerződésben meghatározottak szerint az "Akciós ajánlatban" megjelölt és részletesen meghatározott tartalmú szolgáltatásokat veheti igénybe Megbízottól. Megbízó jogosult ún. szolgáltatáscsomagokat igénybe venni. A szolgáltatáscsomag a Megbízott által nyújtott több szolgáltatást tartalmaz. A szolgáltatáscsomag tartalma a szerződéskötést követően utólag nem módosítható, a díj a szolgáltatáscsomag valamely szolgáltatásának igénybevételének elmaradása esetén nem csökkenthető.

2.4. Eltérő rendelkezés hiányában a felek közötti jogviszony a megbízás teljesítéséig, avagy az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartamig marad hatályban. A Felek kifejezett rendelkezése hiányában a megbízás 12 havi határozott időtartamra jön létre. 

III. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Megbízott tevékenységét díjazás ellenében látja el. A Megbízó köteles a szolgáltatás igénybevétele esetén a Megbízott részére a szolgáltatási díjak megfizetésére.

3.2. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, úgy a Megbízott által nyújtott szolgáltatások ellenértékét a "Akciós Ajánlat" (Megrendelő) tartalmazza. Megbízott a nyújtott szolgáltatások ellenértékét csomag (átalány), és/vagy sikerdíjban határozza meg. 

3.3. Átalánydíjnak tekintik a felek az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó időarányos vagy eseti díjakat. Az átalánydíjat a Megbízott szolgáltatáscsomagonként is meghatározhatja.

3.4. Sikerdíjnak tekintik a Felek azt a díjat, amely a Megbízó által a Megbízott közreműködésével (ajánlott, közvetített) kötött kereskedelmi (vagy más gazdasági szolgáltatásra, így vállalkozásra, megbízásra, bizományra, kivitelezésre, energetikai auditra, mérnöki munkára, fuvarozásra, szállítmányozásra stb. vonatkozik) ügylet megkötésére tekintettel a Megbízottat megilleti, függetlenül attól, hogy a Megbízó és a szerződő partnere között a kereskedelmi megállapodás teljesül, avagy a Megbízott által várt eredménnyel zárul e. A sikerdíj abban az esetben is megilleti a Megbízottat, amennyiben nem a Megbízó, hanem tagja, vagy vezető tisztségviselője, alkalmazottja hozzátartozója, vagy közeli hozzátartozója, vagy ezek Tpvt. 23.§. (2) bekezdése szerinti befolyása alatt álló gazdasági társaság köti meg. Jelen a jelen szerződés megszűnését követő 12 hónapig kötelezi a Megbízottat.

3.5. Megbízott a szolgáltatási díjakról díjbekérőt és számlát állít ki. Díjbekérő kiállítására abban az esetben kerül sor, amennyiben a Megbízó a szolgáltatás ellenértékét előre köteles Megbízott részére megfizetni. A számla kiállítására díjbekérő alkalmazása esetén a szolgáltatási díj Megbízott bankszámláján történő jóváírás esetén és időpontjában kerül kiállításra. Amennyiben a szolgáltatási díj sikerdíjnak minősül, úgy a Megbízott számláját a sikerdíj felmerülését követő 8 napon belül kerül kiállításra.

3.6. A számla megfizetésének határideje 8 nap.

3.7. Amennyiben a Megbízó bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a Megbízott jogosult a mindenkori és felek viszonyára irányadó Ptk. szabálya szerinti késedelmi kamat kétszeresét érvényesíteni Megbízóval szemben.

3.8. Amennyiben Megbízó bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a Megbízott jogosult teljesítését a Megbízó egyidejű értesítése mellett felfüggeszteni. Az ebből eredő kárért Megbízó felelős.

3.9. Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási díj megfizetése egyúttal azt is kifejezi, hogy a Megbízó az ÁSZF-ben, Egyedi Szerződésben foglaltakat elolvasta, értelmezte, megértette, magára nézve kötelezőnek fogadta el, és tudomásul vette, hogy közötte és a Megbízott között azok tartalma szerint megbízási jogviszony jött létre.

3.10. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Egyedi Szerződés fennállása alatt személyre szóló pályázati tanácsadásra, pályázatírásra kerül sor, úgy erre vonatkozóan az Egyedi Szerződés megfelelő alkalmazása mellett Egyedi Szerződést köt a pályázatírásra vonatkozóan és ennek alapján a pályázatíró szakcégnek sikeres pályázás esetén előre kikötött sikerdíjat fizeti.

IV. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A Felek a megbízás teljesítése során együttműködni kötelesek, egyúttal kötelesek tájékoztatni egymást minden olyan körülményről, amely a megbízás teljesítését akadályozza, gátolja, a megbízás célját módosítja, avagy a megbízási díj megfizetését veszélyezteti, vagy kizárja.

4.2. Megbízó köteles megadni a cégadatokon túli elérhetőségi adatait Megbízott részére. Elérhetőségi adatok a következők: érvényes levelezési cím, érvényes mobiltelefonszám, érvényes e-mail cím. 

4.3. Megbízó köteles tájékoztatni az adataiban bekövetkezett változásról a Megbízottat a változást követő 3 munkanapon belül.

4.4. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatnak vagy különleges adatnak minősülő adatait a Megbízott a megbízás teljesítése érdekében teljes körűen kezelje, és a megbízás teljesítése érdekében harmadik személyek tudomására hozza. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által átadott és személyes adatként megjelölt adatokkal kapcsolatban az adatkezelést a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján végzi, amely jogszabály tartalmazza a Megbízó jogorvoslati jogait is.

4.5. Megbízó az Egyedi Szerződés létrejöttével egyidejűleg a Megbízott részére köteles a teljesítéshez szükséges valamennyi okiratot, adatot, információt átadni (a továbbiakban "Információ"). Amennyiben a megbízás ellátásához átadott Információk hibásak, hiányosak, ellentmondóak úgy Megbízott a teljesítést minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan felfüggeszti, egyúttal felhívja Megbízót az Információ pótlására.

4.6. Megbízott a Megbízó által megadott adatok alapján nyilvántartásba veszi a Megbízót, és ez alapján folyamatosan tájékoztatja az elérhető pályázati lehetőségekről heti rendszerességgel, elektronikus úton Megbízó által közölt elérhetőségekre, e-mailben, excel és egyéb tájékoztató formájában).

4.7. Megbízó bármikor jogosult Megbízottól a megbízás állásáról tájékoztatást kérni. Megbízó vállalja, hogy a tájékoztatás kérését a halaszthatatlan eseteket kivéve elsődlegesen e-mailen terjeszti elő.

4.8. Megbízott a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó érdekében jár el. Amennyiben a Megbízó ésszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott köteles erről a Megbízót tájékoztatni. Amennyiben a Megbízó az utasítást írásban fenntartja, Megbízott köteles az ésszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás ellenére is eljárni és az ügyet ellátni. Ebben az esetben a Megbízott vélelmezi a további eljárás tekintetében, hogy az észszerűtlen avagy szakszerűtlen utasítás a Megbízó érdekét jelenti.

4.9. Megbízott tájékoztatja a Megbízót minden olyan körülményről, amely a megbízás ellátásához addig adott utasítások módosítását avagy harmadik személy igénybe vételét teszik szükségessé. 

4.10. Megbízott jogosult egyes tevékenységek ellátására Almegbízottat igénybe venni. Az Almegbízott személyéről Megbízott előzetesen tájékoztatja a Megbízót. A Megbízott jogosult maga megválasztani az Almegbízottat, valamint annak személyét a megbízás sérelme nélkül megváltoztatni, Almegbízotti tevékenységet magához vonni, vagy új Almegbízottat kijelölni a feladat ellátására.

4.11. Amennyiben az Egyedi Szerződés tartalma szerint az Almegbízott szolgáltatása kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben az Almegbízottal a Megbízó közvetlenül köt szerződést, úgy Megbízott mindaddig nem köteles az Almegbízotti szolgáltatás teljesítésére, míg a Megbízó a szerződéskötést nem igazolja felé, vagy az Almegbízottól Megbízott tudomást nem szerez a szerződéskötés tényéről. 

4.12. Almegbízott Egyedi Szerződésben meg nem jelölt tevékenységét Megbízó kizárólag az Almegbízottal történő külön szerződéskötés esetén veheti igénybe.

4.13. Személyes konzultációt is biztosító Szolgáltatási Csomag esetén a konzultáció előre egyeztetett időpontban és helyszínen, Budapesten történik Almegbízott bevonásával.

4.14. Az Egyedi Szerződésre vonatkozóan Megbízott vállalja, hogy amennyiben a Megbízó – a Megbízottnak felróható okból - a Szerződés időtartama alatt nem kapna értesítést elektronikus úton (a Megbízó által megjelölt elérhetőségére) minden olyan hivatalosan megjelent pályázatról, amely őt érintheti, és a Megbízó ezért bármely hátrányt szenved, úgy a Megbízott a megfizetett szolgáltatási díjat teljes egészében visszatéríti a Megbízó részére. A megküldött információk rendszeres követésére, megtekintésére Megbízó köteles, a Megbízott az információk megküldésével kötelezettségeinek eleget tesz, azok közöltnek minősülnek.

V. FELELŐSSÉG

5.1. Megbízott felelősségére az általános szabályok vonatkoznak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései.

5.2. Megbízott felelőssége kizárólag a részére ténylegesen megfizetett megbízási díjak erejéig áll fenn. 

5.3. Megbízott által okozott károkért kizárólag a Megbízott, mint gazdasági társaság vagyona erejéig felel. A Megbízott tagjai, vezető tisztségviselői személyes vagyonukkal nem felelnek a Megbízott károkozásaiért, illetőleg kifejezetten kizárják a tagok illetve vezető tisztségviselőkkel szembeni kártérítési igények érvényesítését. Jelen rendelkezés felelősségkorlátozásnak minősül és  a szokásos szerződési gyakorlattól eltér.

5.4. Megbízott kizárja felelősségét, amennyiben Megbízó a Megbízás szerinti kötelezettségét megszegi, így különösen amennyiben elmulasztja a jelen ÁSZF-ben avagy Egyedi Szerződésben meghatározott tájékoztatási, együttműködési, fizetési kötelezettségét határidőben avagy teljeskörűen teljesíteni.

5.5. Megbízásból eredő követelések 5 év alatt évülnek el.  Megbízott felszólítása az elévülést megszakítja. Amennyiben Megbízó a Megbízott fizetési felszólítását a kézhezvételtől – ideértve a VIII. fejezetben meghatározott kézbesítési vélelem útján történő kézbesítést is - számított 30 napon belül írásban nem vitatja, úgy a Megbízó hallgatása a felszólításban megjelölt fizetési kötelezettség Megbízó általi elismerését jelenti. Az elismerés az elévülést megszakítja.

5.6. Almegbízott tevékenységéért Megbízott felelőssége csak azon szolgáltatások tekintetében és mértékéig áll fenn, amelyet az Egyedi Szerződésben a Megbízó igénybe vesz. Almegbízott és Megbízó között létrejött külön szerződés teljesítéséért Megbízott felelősséget nem vállal.

VI. MEGBÍZÁS MEGSZŰNÉSE

6.1. A Megbízást a határozott időtartam alatt egyik fél sem jogosult felmondani. A határozatlan tartamú Megbízást bármelyik fél jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, 8 napos felmondási idővel megszüntetni.

6.2. A Felek kötelesek a Megbízás megszűnését megelőzően elszámolni egymással.

6.3. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződést jogellenesen, vagy határozott időtartam alatt felmondja (ide nem értve a Megbízott súlyos szerződésszegése miatt történő rendkívüli felmondást), vagy az saját érdekkörébe tartozó okból a teljesítés befejezése előtt megszűnik, úgy a már befizetett Szolgáltatási Díj visszatérítésére a Megbízott nem köteles, figyelemmel a szolgáltatás átalány jellegére, valamint a felmerült költségeire.

6.4. Amennyiben a pályázat kiírója a Megbízottnak felróható formai hiba, hiányosság miatt a pályázati anyagot nem fogadja be, úgy a Megbízott a kapott Szolgáltatási Díjat teljes egészében visszatéríti a Megbízó részére. Megbízottnak nem felróható, amennyiben a Megbízó valamely adatot, okiratot nem csatol, nem közöl, vagy hibásan bocsát rendelkezésre, erre a Megbízott a figyelmét felhívta, ill. erről a Megbízottnak tudomása nem volt.

6.5. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződésszegő felet felszólított legalább 30 napos póthatáridőt tartalmazó felszólítással a szerződésszerű teljesítésre.

6.6. Megbízó nem jogosult felmondani a szerződést, amennyiben valamely szolgáltatás azért nem lehet részére nyújtani, mert az Almegbízottal a szükséges szerződést nem kötötte meg.

VII. JOGVITÁK

7.1. Felek között létrejött Megbízásból eredő jogvitákat a Felek elsődlegesen tárgyalással, békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a Felek jogvitájukat nem tudják rendezni, bármelyik Fél jogosult bírósági eljárást kezdeményezni. A Felek jogvitájukra kikötik a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét és hatáskörét. Jelen rendelkezés a szokásos szerződési gyakorlattól eltér.

7.2. Megbízó köteles a Megbízás ellátásával felmerült panaszával elsődlegesen és írásban megkeresni a Megbízottat. Megbízott a panaszt kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Megbízót tájékoztatja.

VIII. ÉRTESÍTÉSEK ÉS ÁSZF MÓDOSÍTÁS

8.1. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízás teljesítésével kapcsolatos jognyilatkozataikat a Megbízásban megjelölt e-mail, fax, vagy levelezési címeken teszik meg. A Megbízás megszűnésével vagy módosításával kapcsolatos jognyilatkozatokat írásban, postai úton kötelesek az egymás részére megküldeni, azzal, hogy a postai úton küldött irat akkor is átvettnek minősül a feladástól számított 5. munkanapon, amennyiben a küldemény "nem kereste", "címzett ismeretlen" avagy "elköltözött" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. 

8.2. Megbízott jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosítani, amennyiben a jogviszonyra vonatkozó jogszabály a változást indokolja. Egyéb esetben az ÁSZF rendelkezései annak elfogadásának időpontja szerinti hatállyal érvényesülnek a Felek jogviszonyában.

IX. TITOKTARTÁS ÉS VÉDJEGY

9.1. Megbízott a Megbízás ellátásához szükséges mértékig jogosult a Megbízó adatainak, üzleti titkainak kiadására harmadik személyek részére. Jelen pontban megjelölt és kiadható adatnak tekintenek a felek minden olyan adatot, amelynek kiadását, felhasználását a Megbízó előzetesen írásban nem tiltotta meg Megbízott részére.

9.2. Megbízott a mindenkor hatályos jogszabályok szerint és keretei között köteles hatósági adatszolgáltatásra.

9.3. Megbízott a Megbízó adatait jogosult reklámtevékenysége és statisztikai gazdasági adatgyűjtése során gyűjteni, felhasználni. Megbízott jogosult a Megbízó adatát adatbázisában a Megbízás megszűnését követően is korlátlan ideig megőrizni reklámtevékenység céljából. Megbízott jogosult a Megbízót ajánlatokkal, egyoldalú tájékoztatással (hírlevél szolgáltatás) megkeresni. Megbízó bármikor jogosult írásban a reklámcélú adatkezelést megtiltani. 

9.4. A Felek nem jogosultak a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül annak logóját, védjegyét, kereskedelmi megjelölését felhasználni.

9.5. Megbízott jogosult az Almegbízott részére a Megbízásra vonatkozó valamennyi adat, Információ átadására, azzal, hogy a megjelölt személyekkel szemben érvényesíti a jelen ÁSZF szerinti titoktartási kötelezettségeket.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. A Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF, vagy a FELEK között létrejött Egyedi Szerződés értelmezése során elsődlegesen az Egyedi Szerződésben, ezt követően az ÁSZF-ben, és annak mellékleteiben rögzített rendelkezések az irányadóak jogviszonyukra.

10.2. Megbízó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta és egyedileg értelmezte, az ÁSZF rendelkezéseit módosítani nem kívánta, és mint akaratával mindenben egyezőt írta alá, mely nyilatkozatát ehelyütt külön aláírásával is megerősít. 

10.3. Megbízó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a jelen ÁSZF és mellékletei a Megbízott honlapján, a www.rubiconsulting.hu weboldalon is elérhetőek.

10.4. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben Egyedi Szerződést kötött a Megbízottal, úgy abban szerepeltett minden olyan feltételt, mellyel jelen ÁSZF rendelkezéseitől el kívánt térni.

10.5. Írásbeli aláírás hiányában jelen ÁSZF rendelkezései is irányadóak a Felek jogviszonyára, amennyiben a Megbízott a Megbízó részére küldött bármely értesítésben utalt az ÁSZF elérhetőségére.

10.6. Jelen ÁSZF annak aláírása nélkül is kötelező az Megbízottra.

10.7. A szerződő Felek kijelentik, hogy megszüntetésükkel kapcsolatos eljárás (pl.: egyéni vállalkozás megszüntetése, csődeljárás, felszámolási illetve végelszámolási eljárás) nincs folyamatban, ilyen kérelmet tudomásuk szerint senki nem nyújtott be velük szemben, és ilyen eljárást maguk sem indítottak, továbbá nincs velük szemben folyamatban olyan bírósági vagy hatósági eljárás, amely gazdasági tevékenységük folytatását vagy a jelen szerződés teljesítését ellehetetleníti, vagy akár olyan döntéssel is végződhet, amely ezzel járhat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alulírott kijelentem, hogy a Rubi Consulting Kft. ÁSZF-et átvettem, elolvastam, azon változtatást nem kértem, tartalmával egyetértek, és mint akaratommal mindenben egyezőt jóváhagyólag fogadom el.

Kelt: Budapest,2014.

__________________________

MEGBÍZÓ


 

 


 
 

Sláger pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése!

Gyártó-, termelő cégek kapacitásbővítése, gép-eszköszbeszerzés, telephelyfejlesztés. 3 pályázat indul!

Növelje versenyképességét, csökkentse működési költségeit energiahatékonyság növelés által! Akár 10% önerő mellett, kombinált pályázati lehetőséggel növelheti gyártói kapacitásait. Segítünk a céljainak leginkább megfelelő pályázat elnyerésében. További részletek...

Részletek

Épületenergetikai beruházások és megújuló energiaforrás felhasználásának támogatása! Vállalkozások, -önkormányzatok - és civil szervezetek számára. Már országosan elérhetőek az energetikai pályázatok!

10% önerővel kombinált támogatás indul! Jól megtervezett műszaki technológiával több millió forint energiaköltségtől mentesülhet! Szigetelés, nyílászáró csere, napelem, hőszivattyús rendszer, egyéb kombinációk!

Szolgáltatásaink által már az előkészítő mérnöki munkáktól összehangoltan a pályázati elvárásokkal, végig kísérjük a projekt fizikai megvalósulását.

Forduljon energetikai szakértő részlegünkhöz!

Részletek

Országosan elérhetőek a vidékfejlesztési pályázatok - 1400 milliárdos keret!

Támogatási célok: borászati ágazat, feldolgozóipar, állattartók, kertészeti támogatások, nem mezőgazdasági mikrovállalkozások indítása. Pályázati dömping a vidékfejlesztésben. Pályázzon és nyerjen velünk!    

Forduljon szakértőinkhez! Felkészítjük, majd segítünk a pályázat teljes körű lebonyolításában!

Részletek
Szeretné tudni, mire van jó esélye pályázati támogatást nyerni?
5 perc alatt kitölthető előminősítő lap beküldése után, megkeressük javaslatainkkal.
Ingyenes előminősítés INDUL